סגולה – תפילין לסובלים מסכיזופרניה

חיבור המוח והלב לבורא העולם באמצעות הנחת התפילין, יכולה לתת לאדם חיים יציבים בהם המחשבות, הרגשות והמציאות מסונכרנים כראוי

מה הקשר בין תפילין לסכיזופרניה? בין המכתבים הרבים שהגיעו אל הרבי היו שביקשו את עצתו בעניינים של בריאות הנפש. הרבי היה מפנה לטיפול מקצועי ויחד עם זה מדגיש כי אסור לשכוח על בריאות הנשמה היהודית וכי יש לכך קשר הדוק גם לבריאותו של המטופל. באחד מן המכתבים התבקש הרבי לברך ולייעץ למשפחה שאחד מבניה לקה […]

"כל המניח תפילין מאריך ימים"

"כל המניח תפילין מאריך ימים"

הסגולות של מצוות תפילין כאב השכינה ההסבר לכך טמון במשנה במסכת סנהדרין, העוסקת במתן עונש מוות לחוטאים. רבי מאיר אומר שם: "בזמן שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת? – קלני מראשי, קלני מזרועי". מפרש רש"י: "ראשי כבד עליי וזרועי כבד עליי". מדובר כאן בחוטא חמור שנתחייב מיתה, חס ושלום. ובכל-זאת צערו של האדם גורם צער […]

שיזהר בהנחת תפילין

יזהר בתכלית במצות הנחת תפילין

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין. הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' שלום וברכה! קבלתי מכתבו מעש"ק ע"ד האיש חיל מר… שי' שחזר עתה לשיקאגא ונמצא בבית החולים כי נפצעה ידו השמאלית. כפי זכרוני הנה קודם שנסע בקיץ העבר, הורתי לו שיזהר בהנחת תפילין, וצריך לברר אצלו אם מלא זאת, שזהו […]

גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"א ברוקלין. הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מנחם נחום שי' שלום וברכה! ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מהו"ר שלמה זלמן שי' העכט קבלתי הפ"נ שלו בעד בנו מאיר זאב בן אסתר שנמצא כעת בקארעא: לכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ […]

האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם?

האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם

ב'רעט ב"ה, א' כסלו, תשי"ד ברוקלין. שלום וברכה! במענה על מכתבו בו מודיע יום הולדת שלו ושואל אם להתחיל להניח תפילין דר"ת. הנה אם נזהר בטבילת עזרא ולומד בכל יום דא"ח (מובן אשר הכוונה בזה הוא בלי נדר ובקביעות ובמילא אם מאיזה סיבה ואונס לא עשה פעם כנ"ל או שהי' אונס שכחה לא לזה כוונתי) אזי איזה […]

סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

בטח מצדו יסביר לבנו שי' אשר כדי להמשיך ולקבל ברכות השי"ת צריך לעשות צנורות וכלים לזה שזהו ההנהגה על פי התורה ומצוותי', ואשר גם בהיותו בצבא אפשר להתנהג על פי התורה בהתאם לשיטת הדמוקרטי' של מדינה זו. ורשום למטה מאמרים בענין זה אשר כדאי לבנו שי' לקראם. ובפרט צריך לחקוק על לוח לבו של בנו […]

החליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד… החליף גם כן את פנימיות הענינים.

קשר תפילין של חב"ד

ב'תתעז ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ד ברוקלין. שלום וברכה! במענה על מכתבו בו כותב אודות עבודתו נגד המסיון ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה בהצלחה מופלגה מתאים למרז"ל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ומ"ש שהחליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד, הנה בודאי החליף ג"כ את פנימיות הענינים שהרי תפילין מובא בזהר וביותר באריכות בתורת חב"ד שהם ענין […]