גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"א ברוקלין. הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מנחם נחום שי' שלום וברכה! ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מהו"ר שלמה זלמן שי' העכט קבלתי הפ"נ שלו בעד בנו מאיר זאב בן אסתר שנמצא כעת בקארעא: לכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ […]