סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

ב'תתסב

ב"ה, ח"י מנחם אב, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבלה בקשתו לברכה בעד בנו אשר בצבא… ואזכירו בעת רצון על הציון שהשי"ת ישמרהו בכל מקום שהוא וישוב לביתו שלום בעתו.

בטח מצדו יסביר לבנו שי' אשר כדי להמשיך ולקבל ברכות השי"ת צריך לעשות צנורות וכלים לזה שזהו ההנהגה על פי התורה ומצוותי', ואשר גם בהיותו בצבא אפשר להתנהג על פי התורה בהתאם לשיטת הדמוקרטי' של מדינה זו. ורשום למטה מאמרים בענין זה אשר כדאי לבנו שי' לקראם.

ובפרט צריך לחקוק על לוח לבו של בנו שי' החיוב להניח תפילין בכל יום שלזה צריך רק רגעים אחדים, ואם אי אפשר לעשות כן בבקר, הרי זמנו כל היום הוא, ומלבד חובת גברא שבזה הרי סגולה במצות תפילין לשמור על אחב"י (אחינו בני ישראל) בצבא, וכמו שידוע לנו מהמלחמה האחרונה אשר כל אלה שפנו לכ"ק מו"ח אדמו"ר [זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע] לברכה ושמרו פקודתו להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום.

בברכה.

ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך ט > ב'תתסב

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי:
קישור לסרטון מרגש