חיזוק היהדות על ידי הנחת תפילין

חיזוק היהדות ע"י הנחת תפילין

[י"ב אד"ש תש"ג]

…הטוב אשר הגיענו ע"ד התמסרותו לכל דבר הנוגע לחנוך היהדות, העירנו לבא לפניו במכתבינו זה.

בטח שמע כמ"ע ע"ד "מחנה ישראל" אשר נוסדה ע"י מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואשר בע"ה פעלה כבר הרבה לטובת חיזוק היהדות כגון שמירת שבת, למוד התורה, טהרת המשפחה, הנחת תפילין וכדומה.

הרבה פועלת "מחנה ישראל" לטובת המצב הרוחני של החיילים היהודים.

ע"י "מחנה ישראל" נוסדה גם חברת משניות בע"פ המחלקת לחברי' עפ"י גורל חלקים מהמשניות (…פרקים בשנה) ללמדם בע"פ ולחזור עליהם בכל עת מצוא, בלכתם בחוץ, בעמדם בחנות בנסעם ברכבת וכו'.

שולחים אנו לכמ"ע במעטפה מיוחדת מאמרים המבארים מטרת ופעולות "מחנה ישראל" ובודאי גם במקומו יש כר נרחב ועבודה בכל מקצעות עבודת "מחנה ישראל", ונשמח לקראת מכתביו מבשרים טוב בפעולותיו בכהנ"ל.

בימי הפורים בימים ההם ביארו רז"ל (מגילה יג, ב) אשר שקלי ישראל, שהיו נותנים בכל שנה מחצית השקל, בטלו את שקלי המן שנתן לאחשורוש ביהודים לאבדם.

והנה מחצית השקל נתנו, להניח יסוד בית משכן ה' הראשון שהי' אצל בני ישראל דהיינו האדנים למשכן, ואח"כ היו נותנים לקנות בהם קרבנות הצבור, ובשניהם – העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.

זאת אומרת: כשהמן קם ורוצה להשמיד להרוג גו' העצה היעוצה היא: לך כנוס את כל היהודים, ואיך ובמה יתאחדו כל היהודים בהתעוררות הראוי', הוא בהנחת יסוד בית המקדש אשר בלב כל אחד ואחד מישראל דאס פינטעלע איד וואס בא יעדערן בלי הבדל מפלגה כי בזה הכל שוים: העשיר בידיעות והדל ופשוט ביותר, וכשמניחים היסוד, אז מ'דערוועקט די פינטעלע בונים בית מקדש מפואר, זעהט מען אז יעדער איד איז א הייליגער היכל וואו דער אויבערשטער רוהט, מ'דארף נאר וויסען ווי עם אויפוועקען.

בברכת פורים שמח ולאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

סו

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 5 .

ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך א > סו

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי: