האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם?

האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם

ב'רעט

ב"ה, א' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע יום הולדת שלו ושואל אם להתחיל להניח תפילין דר"ת.

הנה אם נזהר בטבילת עזרא ולומד בכל יום דא"ח (מובן אשר הכוונה בזה הוא בלי נדר ובקביעות ובמילא אם מאיזה סיבה ואונס לא עשה פעם כנ"ל או שהי' אונס שכחה לא לזה כוונתי) אזי איזה ימים לפני יום הולדת יתחיל להתרגל בהנחת תפילין ר"ת ומיום ההולדת ואילך יתחיל להניחם בקביעות.

והשי"ת יזכהו להצליח בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות (וידוע אשר תפילין [ד]ר"ת הם מוחין דאבא השייכים יותר ללימוד פנימיות התורה) וישפיע ג"כ על זולתו לקרבו לנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה מתוך אהבת ישראל.

ב'רעט

תפילין דר"ת: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א'תתצט. ב'פד. ב'קסו. ב'קסט. ב'רי.

ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך ח > ב'רעט

עוד תשובה של הרבי מלובביץ בנושא הנחת תפילין של רבינו תם

ב"ה, כ"ב סיון, ה'תש"י

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'… שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק:

מזל טוב מזל טוב על קשורי התנאים שהיו אצלו עם ב"ג תי' ויהי' בנינם בנין עדי עד על יסודי התוהמ"צ, מתאים לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ…

בכלל זמני הנישואין בחדשים אלו הם באלול או בכסלו ובנדו"ד הנה, זה תלוי יותר בהכנות מצד הכלה תי'.

בנוגע להנחת תפילין דר"ת – ידוע לי מבחורים ששאלו את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אם להניח תפילין דר"ת וענה: א גלייכע זאך, ואם כן למה זה ידחה הנחתן לאיזה זמן, כיון שכבר החליט להניחן, וראה שער הכולל פי"א סל"ט בשם ס' עצי עדן, בעטרת זקנים סל"ד בשם ז"ח. אות חיים להגה"צ ממונקאטש סל"ד סק"ג, וכבר כתב בס' פסקי הסדור להרב נאה שלא שמע טעם מפני מה רוב הבחורים מתחילים להניח תפילין דר"ת רק לאחרי הנשואין.

בברכת ואיחול מז"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תרלב

מהעתק המזכירות.

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי: