גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

גודל החשיבות שהאבלים יניחו גם כן תפילין

ב"ה, כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מנחם נחום שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מהו"ר שלמה זלמן שי' העכט קבלתי הפ"נ שלו בעד בנו מאיר זאב בן אסתר שנמצא כעת בקארעא:

לכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ ויהי רצון שיוכל לבשרני טובות בזה בהקדם.

רואה הנני על הגליון של ביהכ"נ בני ישראל, שהוא המזכיר שלהם, ובטח כמנהג אה"ב, הרי המזכיר הוא רוח החי' של ביהכ"נ, ובו תלוי אופן החיות של ביהכ"נ, ומה שנוגע ביותר הוא בעניני החיים הרוחניים של ביהכ"נ, אם יש שם שיעורים ברבים ואופן ההנהגה בעניני התפלה במוצש"ק ויו"ט וכו'. ואף שבטח למותר להעירו על חש[יב]ות ענין זה, אבל נשען הנני על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין כו'.

והנני בזה להעירו על גודל הענין של אמירת היום תהלים (כפי שנחלק לימי החדש) בכל יום אחר תפלת שחרית, ולהשתדל אשר תפלת ערבית במוצש"ק תהי' באופן כזה שלא יבואו ח"ו לגרם חלול ש"ק, ועל גודל החשיבות שהאבלים ר"ל (רחמן לצמן) הבאים לומר קדיש יניחו ג"כ (גם כן) תפילין, אשר פעמים רבות זוהי הדרך להרגילם בהנחת תפילין למשך ימי חייהם, וכו' וכו' ועוד פרטים כאלו שיוכל כבודו למצוא על אתר בידעו תנאי המקום ואופני המתפללים בביהכ"נ, אשר על ידי כל פרטים אלו יוכל להוסיף חיות להביהכ"נ ומתפללי', מאכן זיי פאר לעבעדיקע אידן, ועפ"י הפתגם מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אז דער אויבערשטער בלייבט ניט קיין בעל חוב, ומשלם מדה כנגד מדה, מה שנותן חיים ארוכים ותוספת חיים לכל העובדים בענינים הנ"ל אשר הם וב"ב יחיו יתברכו ע"י נר מצוה ותורה אור ודרך חיים לכל המצטרך להם.

בטח יודיעני טובות ע"ד בנו שי' ואסיים בפ"ש לכל המתפללים שי' ולומר להם אשר ביהכ"נ נקרא בפי רז"ל מקדש מעט, וע"י ההנהגה המתאמת במקדש מעט ה"ז הכנה והקדמה להחיש בנין בית המקדש השלישי ע"י משיח צדקנו בב"א.

בברכה.

מוסג"פ הקבלה על נדבתו, שנמסרה ללשכת חשאין, שזהו מהמעלות החשובות במצות הצדקה.

א'קיב

מהו"ר מנחם נחום: אווערבאך.

ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך ד > א'קיב

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי: