אפילו שאין הרבה זמן תמיד יש זמן להניח תפילין

זמן פנוי ותפילין

נט

[ג' אד"ש תש"ג]

כבוד… הנעלה וכו' מהורי"ע שי'

ירשנו נא לפנות אליו בבקשה דלקמן:

בוואשינגטאן עובד כעת בצבא בחור אחד ושמו… אביו של הבחור הנ"ל הוא יר"א וגם הבחור עצמו הוא רך הלבב ונוח לקבל השפעה טובה, בכל יום יש לו גם מעט זמן אשר פנוי הוא מעבודתו, אפשר להשפיע עליו, בעזה"י, שיניח תפילין, ושיאכל כשר גם במקום עבודתו,

הבחור הנ"ל יבקר את כת"ר, ולכן נא לקרבו בגשם וברוח, וגם להודיענו ע"ד תוצאות השפעתו, ותודה רבה מראש.

ומדי דברנו ע"ד איש צבא פרטי, אולי יש באפשרות כת"ר להתדבר עם עוד אנשים אחרים אשר יראת ה' נגע בלבם, וליסד ועד להמצאת מאכל כשר לחילים היהודים הנמצאים בעירו, בכמה עירות גדולות נוסדו כבר לעצמם כאלה, ובע"ה הצליחו להציל כמה מבני ישראל ממאכל טרפות.

מובן כי עומדים אנו הכן לסייע לכם בע"ה במדה האפשרית.

ולסיים בענינא דפרשתא הנני להעתיק במה שהוקשה לי ימים אלו, דהנה ב' דעות יש מתי נאמרה פ' תרומה תצוה, אם לפני מעשה העגל (זח"ב קצה, א) או לאחריו (תנחומא פ' תרומה ופירש"י) והוא כתנאי ריב"ק ורבי בזבחים (קטו, ב) אבל בזח"ב (רכד, א) משמע דגם הבאת הנדבות למשכן הי' קודם מעשה העגל, וצ"ע.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי: